Bezwaarschriften.info

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Bezwaarschriften.info
een initiatief van Belangenbehartiger.nl
 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 

 

 Algemeen

 Termijnen

 Downloads

 Hulp

 

 

 WMO

 PGB - AWBZ

 Uitkeringen

 Belastingen

 Ambtenaren

 

 

 Bedrijven/Instellingen

 Contact

 Copyright

 

 

PGB - AWBZ

Als u zorg nodig heeft, dan kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden: of u krijgt zorg die vanuit een erkende instelling wordt gefinancierd (AWBZ) of u koopt zelf de zorg in met een Persoonsgebonden budget (PGB). Met een persoonsgebonden budget krijgt u een bepaald geld bedrag uitgekeerd, waarmee u zelf zorg en begeleiding kan inkopen.

Als u zorg of begeleiding nodig heeft, dan wordt er door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gekeken op welke zorg u recht heeft. Bij kinderen met psychiatrische klachten wordt dit door Bureau Jeugdzorg gedaan. Het CIZ en het Bureau Jeugdzorg ‘indiceren’ de zorg die u nodig heeft.

Nadat het CIZ of Bureau Jeugdzorg een beeld heeft van de zorg die u nodig heeft, dan wordt dit in een indicatiebesluit vastgelegd. In het indicatiebesluit staat op welke zorgfuncties en voor hoeveel uur/dagdelen u recht heeft. Het indicatiebesluit wordt vervolgens naar het zorgkantoor opgestuurd. Als u zorg in natura (AWBZ) zorg ontvangt, dan regelt het zorgkantoor de vergoeding met de betreffende AWBZ instelling. Als u een PGB heeft aangevraagd, dan krijgt u van het zorgkantoor een toekenningsbeschikking. In deze beschikking staan de vergoedingen waar u per zorgfunctie recht op heeft.

Als u het met het indicatiebesluit en/of met de toekenningsbeschikking niet eens bent, dan dient u binnen 6 weken bezwaar te maken. De bezwaarprocedure tegen de toekenningsbeschikking verloopt via de 'normale' Awb procedure. De procedure bij het CIZ / Bureau Jeugdzorg is anders opgezet, omdat het CIZ verplicht is om bij een negatieve beslissing op bezwaar advies bij het College van Zorgverzekeringen (CvZ) in te winnen. De bezwaarprodure staat hieronder beschreven.

 

Bezwaarprocedure bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

 

Enkele opmerkingen vooraf:

·    Het CIZ kan een bezwarencommissie instellen, maar dit hoeft niet. Als er een bezwarencommissie is ingesteld, heeft het CIZ 4 weken extra de tijd om een beslissing op bezwaar te nemen. Het CIZ maakt al enkele jaren geen gebruik meer van een bezwarencommissie.

·    De maximale termijn waaruit een bezwaarprocedure kan bestaan, bedraagt 21 weken. Als er dan nog geen beslissing is genomen, dan kunt u bij de bestuursrechter in beroep gaan tegen het ‘niet nemen van een besluit’.

·    Gegrond betekend dat er helemaal aan uw bezwaren wordt tegemoet gekomen. Bij ongegrond is dit (deels) niet het geval

 

Als u juridische ondersteuning nodig heeft bij een bezwaarprocedure, dan kan Belangenbehartiger.nl u hierin bijstaan. Een aanmeldformulier vindt u HIER. Voor meer informatie over Belangenbehartiger.nl verwijs ik u graag naar www.belangenbehartiger.nl

 

Uitwerking schema

Elk onderdeel van het schema moet voldoen aan bepaalde juridische eisen en/of termijnen. Een overzicht vindt u in onderstaand tabel.

 

Onderdeel

Juridische eisen

Termijn

a. Indicatiebesluit

-      Er moet sprake zijn van een beslissing.

-      Het besluit moet schriftelijk genomen zijn

-      Het besluit is van een bestuursorgaan

-      Het besluit moet gericht zijn op een rechtsgevolg. Adviezen zijn géén besluiten, het niet afgeven van een (bouw)vergunning is wel een besluit.

-      Publiekrechterlijk van aard. Het gaat te ver om hier dieper op in te gaan.

-      Het besluit treedt pas in werking als zij bekend is gemaakt aan de betrokkene.

 

Verder moet een besluit aan de volgende vormeisen voldoen:

-      Het besluit moet worden gemotiveerd

-      De bezwaarmogelijkheden moeten in het besluit zijn genoemd

 

Na het indienen van de aanvraag, neemt het CIZ binnen 6 weken een besluit. Als die termijn niet wordt gehaald, dan dient het CIZ aan te geven binnen welk (redelijk!) termijn een besluit wordt afgegeven.

b. Bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet het volgende bevatten:

-      handtekening van de indiener;

-      de naam en het adres van de indiener;

-      de dagtekening;

-      omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

-      gronden van bezwaar.

 

Het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaart als:

-      na een aanmaning, het bezwaarschrift niet aan de hierboven geschetste eisen voldoet;

-      de termijn van 6 weken is verstreken.

 

Binnen 6 weken nadat het indicatiebesluit is verzonden, moet het bezwaarschrift zijn ingediend.

 

Er geldt geen termijn als het bezwaarschrift is gericht tegen het niet nemen van een besluit.

c. Bezwaarcommissie

Een adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het CIZ.

Het CIZ kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. Verder uitstel is mogelijk voor zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt.

 

Het CIZ maakt doorgaans geen gebruik van een bezwaarcommissie

 

Het CIZ dient binnen 10 weken (14 weken na schriftelijke mededeling van vertraging) na ontvangst van het bezwaarschrift te beslissen. Hierna kunt u bij de bestuursrechter in beroep tegen het “niet nemen van een beslissing op bezwaar”.

d. Géén bezwaarcommissie

Het horen wordt door het CIZ zelf gedaan. De hoorzitting mag niet worden gedaan door een persoon die bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest. Als er meer CIZ medewerkers bij de hoorzitting aanwezig zijn, dient de meerderheid niet bij het bestreden besluit betrokken zijn geweest.

 

Het CIZ dient binnen 6 weken (10 weken na schriftelijke mededeling van vertraging) na ontvangst van het bezwaarschrift te beslissen. Hierna kunt u bij de bestuursrechter in beroep tegen het “niet nemen van een beslissing op bezwaar”.

e. Hoorzitting

U wordt door het CIZ in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Een vertegenwoordiger van het CIZ wordt voor het horen uitgenodigd en wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het CIZ te geven.

 

Tot tien dagen voor het horen kunt u nadere stukken indienen.

 

 

f. Beslissing op bezwaar

De beslissing op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. De beslissing wordt schriftelijk aan u bekend gemaakt.

 

 

g. Nieuw besluit

Voor zover het CIZ het bezwaar ontvankelijk en gegrond acht, vernietigt het CIZ het bestreden besluit en neemt het - voor zover nodig - een nieuw besluit.

 

 

h. Advies CvZ

Het CIZ kan over een bezwaarschrift advies vragen aan het College voor Zorgverzekeringen.

 

Als CvZ na 10 weken nog geen advies aan het CIZ heeft uitgebracht, mag het CIZ een beslissing op bezwaar nemen.

 

CvZ dient binnen 10 weken tot een advies te komen. (artikel 58 lid 4 AWBZ)

i. CIZ

Wanneer het CIZ advies aan het CvZ vraagt kan de bezwaarprocedure met maximaal elf weken worden verlengd.

Het CvZ dient op grond van artikel 58 lid 5 AWBZ binnen 21 weken een beslissing te nemen op het ontvangen bezwaarschrift.

j. Beslissing op bezwaar

Het CIZ neemt een beslissing op het bezwaar. (Zie f)

 

 

k. Nieuw besluit

Wanneer het bezwaar gegrond is wordt er een nieuw besluit genomen.

 

l. Beroepsprocedure

Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. Voor het instellen van een beroepsprocedure is griffierecht verschuldigd. Het griffierecht bedraagt € 38,00 (2008)

Het beroepsschrift dient binnen 6 weken ingediend te worden bij de betreffende arrondissements-rechtbank, sector bestuursrecht.